Arhiva

Posts Tagged ‘rabla 2010’

Totul despre programul Rabla

Programului Rabla trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii :

– deţinerea calităţii de proprietar al autoturismului uzat;
– obţinerea tichetul valoric de la un colector în vederea achiziţionării unui autovehicul nou prin program sau în vederea înstrăinării acestuia şi a documentelor aferente către o altă persoană fizică.

Pentru identificarea exactă a calităţii persoanei care predă autovehiculul uzat spre casare, colectorul poate solicita, după caz, prezentarea următoarelor documente:

– certificatul de moştenitor; atunci când certificatul de moştenitor atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară procura notarială prin care persoana ce se prezintă în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat este împuternicită să acţioneze şi să încheie acte juridice în numele şi pe seama tuturor comoştenitorilor în cadrul programului, în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat şi obţinerii tichetului valoric, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, înscrierii la un
producător validat şi achiziţionării autovehiculului nou;

– certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, eliberat de autoritatea competentă;

– actul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de
reşedinţă.

Nu intră sub incidenţa prevederilor din programul Rabla 2010 autoturismele care nu îndeplinesc următoarele condiţii:

– autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006;
– autovehiculul uzat, cu certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare modele vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 432/2006.

Lista colectorilor autorizaţi poate fi accesată aici.

Documente deţinute ulterior prezentării la serviciul comunitar regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial:

– tichetul valoric/tichetele valorice, în original;

– certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

– certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

– certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, în
original.

Cum te înscrii la un producător validat

• Proprietarul se prezintă în vederea înscrierii la unul dintre producătorii validaţi,
numai după publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a listei producătorilor
validaţi care au încheiat contract cu aceasta.

• Producătorul validat înscrie proprietarul/beneficiarul în baza verificării şi confruntării datelor cuprinse în următoarele documente:

– actul de identitate al proprietarului/beneficiarului, în copie şi în original (originalul se restituie);
– tichetul valoric/tichetele valorice, în original;
– certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată;
– certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată;
– certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, în
original;
– declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul intenţiei acestuia de a obţine finanţare în baza unui contract de leasing financiar.

Aici găseşti lista producătorilor care participă la Programul Rabla.